Beyoncé@beyonce

1,727 media 123,054,646 followed Follows: 0

26,256

Wishing you a beautiful 2019. 🙏🏽🐝

41,265

32,256

22,777

29,501

15,783

35,185

12,596

20,746

18,546

15,169

26,605